Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj mo┼╝esz pozna─ç najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsy┼éamy niechcianego spamu a jedynie dajemy mo┼╝liwo┼Ťci zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w ko┼äcu wolno┼Ť─ç finansow─ů.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...

Moja historia Ô?? jak zacz─???o si─? to zarabianie przez Internet cz─???─? I:

Moja historia Ô?? jak zacz─???o si─? to zarabianie przez Internet cz─???─? I
Tre┼Ť─ç Newsa:

Postaram si─? nie rozpisa─? ale znaj─?c mnie pewnie wyjdzie jak zwykle...

 

Po liceum zacz─???em prac─?, w której pracuj─? do dnia dzisiejszego (olaboga to ju?? 10 lat!). Jednocze??nie zacz─???em studia i w 2013 roku do piecz─?tki s??u??bowej doszed?? mi przedrostek mgr. Czy co?? to zmieni??o w moim ??yciu? Poza kwestiami wizualnymi zdecydowanie nie.

 

Praca ci─?gle ta sama, zarobki troch─? lepsze ale bior─?c pod uwag─? wzrastaj─?ce koszty w ka??dym aspekcie ??ycia, kasy ci─?gle brakowa??o. A to chcia??o si─? pojecha─? na wakacje, a to mieszkanie wynaj─???o si─? lepsze, a to dziewczyn─? chcia??o si─? gdzie?? zabra─? itp.

 

Do tego aby zainteresowa─? si─? prac─? przez Internet namówi?? mnie brat. To on zacz─??? przekopywa─? Internet w poszukiwaniu ciekawych sposobów na to jak zarabia─? w Internecie. Zaczyna?? od handlu butami z Aliexpress i w??a??ciwie fajnie mu to wysz??o. Ale ja si─? w tym nie mog??em odnale??─?.

 

Pewnego dnia mówi mi, ??e jest mega interes. Ja nie mam kasy ale ty jak chcesz to poczytaj. Program TrafficMoonson! Dzia??a ju?? rok, kupujesz paczki, otrzymujesz naliczenia, procent sk??adany, pracujesz 10 minut dziennie, platforma reklamowa, dziel─? si─? zyskami. No kurde bajka. Opinie na necie pozytywne, mnóstwo stron na ten temat, ludzie polecaj─? itd. Wchodz─? w to. Paczki zakupi??em poprzez PayPal, a dok??adniej przy u??yciu karty debetowej (tej do bankomatu) podpi─?tej do platformy PayPal – sposób zakupu paczek jest bardzo istotny w tej historii. By??y te?? inne metody ich zakupu.

 

Ale by??em dumny, ogl─?da??em sobie jakie?? reklamy 10 minut dziennie, kas─? reinwestowa??em przez jaki?? czas. Wszystko ??adnie sobie ros??o (wydawa??o mi si─?, ??e w??a??nie tak si─? zarabia przez Internet). Zachwala??em w??ród znajomych jak ja to pracuj─? w domu. Co mo??e pój??─? nie tak my??la??em? Okaza??o si─?, ??e wszystko..

 

Po oko??o 2-3 miesi─?cach zacz─???y si─? pojawia─? problemy. Przez PayPal nie da si─? zleca─? wyp??at bo rozwi─?zanie umowy i mnóstwo innych przyczyn. No ale jest jeszcze Payza, inny procesor p??atniczy i dzi─?ki niemu mo??na wyp??aca─? ??rodki. Niestety dzi─?ki niemu równie?? nie uda??o mi si─? wyp??aci─? ani grosza. Po prostu program zacz─??? pada─?. Sko??czy?? si─? nap??yw ??wie??ej gotówki i zacz─???o brakowa─? ??rodków na wyp??aty dla wcze??niejszych u??ytkowników.

 

Nie jestem w stanie zliczy─? godzin sp─?dzonych na szukaniu informacji na temat tutaj opisywany. Prób odzyskania ??rodków by??o kilka. Cz─???─? z u??ytkowników pisa??a odwo??ania (reklamacje) do PayPal i o dziwo udawa??o im si─? odzyskiwa─? pieni─?dze. Ale nie wszyscy mieli to szcz─???cie. Moja reklamacja nic nie da??a.

 

Zda??em sobie spraw─?, ??e da??em si─? omami─?. Wszed??em w tzw. piramid─? finansow─?. Zrozumie─? ca??─? spraw─? pomog??o mi www.hyipforum.pl Serdecznie polecam, szczególnie, je??li kto?? ci proponuje biznes z inwestycj─? i wydaje si─? to za proste i za ??atwe. W─?tek na temat TrafficMoonson by?? bardzo obszerny. Takich jak ja by??o wi─?cej. Jedni programu bronili podaj─?c argumenty ??wiadcz─?ce o tym, ??e to tylko chwilowe problemy. Inni (na szcz─???cie by??a to zdecydowana wi─?kszo??─?) brutalnie sprowadzali takich gagatków na ziemi─? bombarduj─?c ka??dy ich argument.

 

Sprawa sta??a si─? dla mnie jasna. Straci??em pieni─?dze, a by??o to dla mnie wtedy naprawd─? du??o. Nie podda??em si─?. Zacz─???em szuka─? te?? na angloj─?zycznych forach rozwi─?zania mojego problemu. W ko??cu trafi??em na porad─?, dotycz─?c─? tylko tych osób, którzy kupowali paczki reklamowe podpi─?t─? do procesora PayPal kart─? debetow─?/kredytow─?.

 

Mo??na spróbowa─? tzw. procedury chargeback na karcie (obci─???enie zwrotne). Najprostszym wyja??nieniem dzia??ania chargeback jest sytuacja, w której p??acisz kart─? za zakup wycieczki w jakim?? biurze podró??y, które upada. Zwracasz si─? wtedy do banku, a konkretniej do wystawcy twojej karty (Visa, Master Card). Wyja??niasz ca??─? sytuacj─?, opisujesz co zasz??o, ile i za co zap??aci??e??, podajesz daty itd. Krótko mówi─?c podajesz jak najwi─?cej dowodów na to, ??e nie otrzyma??e?? tego za co zap??aci??e??. Jest to jedna z twoich mo??liwo??ci na odzyskanie pieni─?dzy.

 

No dobra, wiem jak to dzia??a wi─?c co mi szkodzi spróbowa─?. Wykona??em telefon do banku (T Mobile Us??ugi Bankowe). Zg??aszam, mówi─? o co chodzi,  opisa??em sytuacj─? itp. Zosta??em oszukany, zap??aci??em za co?? czego nie otrzyma??em (wy??wietlenia mojej reklamy), okaza??o si─? ??e to piramida finansowa itp. Pani przyj─???a zg??oszenie. Za kilka dni otrzyma??em list z banku. Szybko dzia??aj─?, pomy??la??em. Tre??─? listu by??a w stylu „Niestety ale nie mamy wystarczaj─?cych dowodów itp. Prosimy o do??─?czenie dowodów i wype??nienie formularza.” Za??amka. Poszukuj─? wi─?cej informacji w sieci.

 

Napisa??em obszerne wyja??nienie co mnie spotka??o i za co zap??aci??em. Do??─?czy??em jakie?? artyku??y z Internetu, screeny z platformy itp. By??o tego sporo. Ca??o??─? zapakowa??em w dosy─? poka??n─? kopert─? i wys??a??em do banku. Ostatnia deska ratunku, nic wi─?cej nie mog??em zrobi─?.

 

Chyba po oko??o miesi─?cu loguj─? si─? do swojego banku i oczom nie wierz─?! Sk─?d mam tyle kasy na koncie!? Kwota, za któr─? kupi??em te nieszcz─?sne paczki reklamowe w TrafficMoonson wróci??a na moje konto co do grosza.

 

W tym miejscu nale??y si─? pozytywna rekomendacja dla banku T-Mobile Us??ugi Bankowe. Do sprawy podeszli profesjonalnie i rozwi─?zali j─? na korzy??─? klienta. Obecnie posiadam te?? konta w innych bankach ale z sentymentu do T-Mobile z ich us??ug równie?? korzystam. Je??li nie posiadasz w ogóle konta lub chcia??by?? posiada─? konto dodatkowe to z czystym sumieniem polecam. Konto mo??esz za??o??y─? tutaj Za??ó?? konto w T-Mobile Us??ugi Bankowe.

 

Po tym wszystkim zacz─???em si─? zastanawia─? po co ludzie wp??acaj─? pieni─?dze do takich programów? Jak mo??na na tym zarobia─? w Internecie? Ale nie mia??em na my??li tych nie??wiadomych jak ja. Chodzi mi o tych, którzy ryzykuj─? i robi─? to ??wiadomie. My??l─?, ??e ci─? to zdziwi ale by?? te?? kolejny program Revshare, do którego wp??aci??em kas─?. By??y te?? inne programy wysokiego ryzyka tzw. HYIP. Ró??nica polega na tym, ??e zrobi??em to ??wiadomie. Ale o tym opowiem w drugiej cz─???ci mojej historii zarabiania przez Internet.

 

Rozpisa??em si─? jednak…

 

esli12


Czytań: 948

Sponsorowana:

Skontaktuj si─Ö z nami:

Reklama