Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj mo┼╝esz pozna─ç najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsy┼éamy niechcianego spamu a jedynie dajemy mo┼╝liwo┼Ťci zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w ko┼äcu wolno┼Ť─ç finansow─ů.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...
Najlepsze forum o zarabianiu przez Internet!

A gdyby tak zamiast odk??ada─? na lokat─? czy do skarpety kupowa─? Ô?żbitkojnyÔ?Ł?:

A gdyby tak zamiast odk??ada─? na lokat─? czy do skarpety kupowa─? Ô?żbitkojnyÔ?Ł?
Tre┼Ť─ç Newsa:

Rok temu uzna??bym to chyba za g??upot─?, gdy?? zaczynaj─?c przygod─? z kryptowalutami bardzo szybko poj─???em, ??e cechuj─? si─? one ogromn─? zmienno??ci─? cen. Daje to oczywi??cie du??e pole do popisu je??li chodzi o zarabianie przez Internet, gdy?? w krótkim czasie mo??na du??o zyska─?. Ryzyko straty te?? jest i trzeba mie─? tego ??wiadomo??─?. By??oby to zbyt proste.

 

Gdy trafi??em na stron─? bitfilar.pl zmieni??em diametralnie zdanie na temat tzw. holdowania (kupowania i trzymania krypto przez d??u??szy okres czasu np. rok, dwa). Pocz─?tkowo przeciera??em oczy ale za chwil─? zda??em sobie spraw─?, ??e jest to mo??liwe.

 

Na czym polega projekt autora bitfilar.pl ? Jego za??o??enie jest bardzo proste. Co miesi─?c w ramach oszcz─?dzania (a mo??e inwestycji?) za 200 z?? regularnie kupowa─? kryptowaluty. Bez wzgl─?du na to jaka w danym momencie jest cena za dan─? krypto.

 

Bitfilar.pl raz w miesi─?cu za równowarto??─? 200 z?? kupowa?? 4 kryptowaluty przez niego wybrane. Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), DASH oraz DOGE. Nie do ko??ca rozumiem wybór DOGE gdy?? akurat ta waluta nie reprezentuje sob─? nic ciekawego. Ale podoba mi si─? konsekwencja w dzia??aniu. Przez ca??y okres oszcz─?dzania rodzaj kupowanych krypto si─? nie zmieni?? mimo, ??e powsta??o ich ponad tysi─?c. Zreszt─? konsekwencja w obranych strategiach dotycz─?cych kryptowalut jest kluczem do sukcesu. Dzia??ania pod wp??ywem emocji czy chwili cz─???ciej przynosz─? wi─?cej szkody ni?? po??ytku.

 

STATYSTYKI (szok!)

 

Dane na dzie?? 25.07.2018 roku

 

Czas oszcz─?dzania (inwestycji): 37 miesi─?cy

Inwestycja: 7 070 z??

Stopa zwrotu: 1119 %

Aktualna warto??─?: 86 236 z?? !!!

 

Je??li spojrzysz na aktualne wykresy kryptowalut od razu zauwa??ysz, ??e jeste??my po kilkumiesi─?cznych spadkach. Mimo tego inwestycja jest warta ok. 12 razy wi─?cej! Nie pami─?tam dok??adnej warto??ci tej inwestycji z grudnia 2017 podczas ogromnych wzrostów na rynku krypto ale by??o to ok 2 razy wi─?cej ni?? obecnie.

 

Przez ten okres pomys??odawca projektu emerytury w bitkojnach zgromadzi?? nast─?puj─?c─? ilo??─? kryptowalut:

1,04 BTC

81 LTC

28 DASH

539468 DOGE

 

Moje obliczenia (kalkulacja co by by??o gdyby..)

 

Zarabianiem w sieci interesuj─? si─? od oko??o dwóch lat. Jak wyszed??bym na tym, je??li od samego pocz─?tku trafi??bym na projekt bitfilar.pl i poszed?? w jego ??lady odk??adaj─?c 200 z?? miesi─?cznie (wydaje mi si─? ??e na tyle móg??bym sobie pozwoli─?).

 

Zaczyna??em od gie??dy BitBay wi─?c za??o??y??em, ??e kupowa??bym tylko to co jest (by??o) tam dost─?pne i tylko te krypto, które w pewien sposób mnie zainteresowa??y. Kurs ??redni z danego dnia w PLN, gdy?? gie??da obs??uguje wymian─? krypto w parach z walutami FIAT.

 

A zatem kupowa??bym BTC, LTC, ETH oraz LSK przeznaczaj─?c na ka??d─? z nich 50 z?? miesi─?cznie.

 

Pocz─?tek inwestycji 01.07.2016 rok. Kupi??bym wtedy:

 

0,018518519BTC po kursie 2700 z??

1,041666667ETH po kursie 48 z??

40 LSK po kursie 1,25 z??

2,941176471 LTC po kursie 17 z??

 

Co miesi─?c akcj─? bym powtarza??. Zatem ostatni zakup 01.07.2018 rok:

 

0,002083333BTC po kursie 24 000 z??

0,029411765ETH po kursie 1700 z??

2,518891688 LSK po kursie 19,85 z??

0,168918919LTC po kursie 296 z??

 

Szczegó??owa tabela obrazuj─?ca ka??dy zakup znajduje si─? do pobrania TUTAJ. Zaj─???oby to zbyt du??o miejsca, a tabela by??aby nie czytelna.  

 

PODSUMOWANIE (kolejny szok!)

 

Dane na dzie?? 25.07.2018 roku

 

Czas oszcz─?dzania (inwestycji): 25 miesi─?cy

Inwestycja: 5000 z??

Stopa zwrotu: 908 %

warto??─?: 50418 z?? !!!

 

Te liczby dzia??aj─? na wyobra??ni─? i w g??owie masz od razu - czego ja tak nie robi??em?! Przecie?? to tylko 200 z?? miesi─?cznie...

 

Liczeniem ile mia??bym po tym czasie na nawet najlepiej oprocentowanej lokacie bankowej nie b─?d─? si─? tutaj zajmowa??, gdy?? sam widzisz, ??e nie ma to sensu.

 

Tak─? symulacj─? mo??na by te?? przeprowadzi─? uwzgl─?dniaj─?c inne ramy czasowe ale zawsze wychodzi??oby to samo. Nasza inwestycja pomno??y??aby si─? o setki procent.

 

Kto?? powie, ??e dobry czas na krypto ju?? by??, ju?? jest za pó??no, kto mia?? zarobi─? to zarobi?? itp. Takie teksty s─? powtarzane przy ka??dych korektach na rynku od lat.

 

TUTAJ jest ciekawa strona zestawiaj─?ca wszystkie "??mierci" Bitcoina. Wed??ug niej Bitcoin umiera?? ju?? ok 300 razy.

 

Sam zastanów si─? czy w tej chwili dalej "umiera" czy mo??e jest to szansa na inwestycj─? lub na rozpocz─?cie oszcz─?dzania w taki sposób jak powy??ej.

 

Swego czasu rozmawia??em na FB z autorem projektu Bitfilar. Powiedzia?? mi, ??e najwa??niejsza jest w??a??nie konsekwencja w tym co sie robi i je??eli 200 z?? to dla mnie za du??o wystarczy mniejsza kwota np. 50-100 z??. Najwa??niejsze to robi─? to regularnie.

 

Je??li nie wiesz gdzie zakupi─? omawiane kryptowaluty zapraszam ci─? do opisu polskiej gie??dy BitBay. Je??li masz pytania to zapraszam do kontaktu.

 

Uwaga!

 

To to nie jest porada inwestycyjna! Pokazuj─? ci tylko czarno na bia??ym co by by??o gdyby i zostawiam do przemy??lenia…

 

esli12


Czytań: 1222

Sponsorowana:

Skontaktuj si─Ö z nami:

Reklama