Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj możesz poznać najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsyłamy niechcianego spamu a jedynie dajemy możliwości zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w końcu wolność finansową.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...
Najlepsze forum o zarabianiu przez Internet!

Powrót po przerwie i kilka wyjaśnień o nieobecności...:

Powrót po przerwie i kilka wyjaśnień o nieobecności...
Treść Newsa:

Witam serdecznie! Chwil�? mnie tutaj nie by??o i s??owa wyja??nienia si�? nale??�? jak psu buda. W chwili gdy za oknem ujrza??em pogod�? delikatnie mówi�?c nie fajn�? i nie zach�?caj�?c�? do niczego innego ni?? przebywanie pod dachem, pierwsze co nasz??o mi do g??owy to moja strona, mój Blog którego delikatnie mówi�?c troch�? zaniedba??em. Nie oznacza to, ??e zarobkiem w Internecie si�? nie zajmowa??em w tym czasie. Wr�?cz przeciwnie, to w??a??nie w tym czasie uda??o mi si�? do??�? sporo zarobi�?.

 

Zaniedbanie Bloga wynika??o z kilku czynników:

 

1. Zarobek na programach partnerskich, g??ównie produkty finansowe. Robi??em sobie ostatnio podliczenie i odk�?d powsta?? mój Blog uda??o mi si�? zarobi�? ok 1100 z?? (to co ju?? mam na koncie), a oprócz tego ok 600-800 z?? czeka jeszcze do rozliczenia.

 

Daje to ??�?cznie ok  2000 z?? zarobku. Po raz kolejny zaznacz�?, ??e jest to tylko moje hobby i dorabiam w ten sposób. Z wyniku jestem zadowolony, gdy?? dopiero w pa??dzierniku wybieram si�? na zas??u??ony urlop i pieni�?dze z Internetu tegoroczne wakacje mi op??ac�?.

 

2. Inna strona.. Otó?? odk�?d zaj�???em si�? troch�? wi�?ksz�? twórczo??ci�? w sieci ni?? napisanie posta na FB nabra??em ochoty na co?? wi�?cej. Zakupi??em hosting, zainstalowa??em WordPress i pracuj�? te?? nad kolejn�? stron�? g??ównie do zarabiania. W ko??cu nie mo??na tylko pisa�? o tym jak zarabia�?, trzeba te?? faktycznie to robi�? i pochwali�? si�? wynikami. Wspomina??em ju?? wcze??niej, ??e bez umiej�?tno??ci tworzenie stron internetowych zarabia�? w Internecie na d??u??sz�? met�? b�?dzie ci�???ko. Staram si�? t�? wiedz�? i umiej�?tno??ci doskonali�? i my??l�?, ??e idzie mi coraz lepiej.

 

3. Kryptowaluty. Powróci??em ostatnio do tematu troch�? bardziej. Zacz�???em codziennie ??ledzi�? rynek, czytam fora i artyku??y. Poczynione zosta??y ma??e inwestycje. Wydaje mi si�?, ??e rynek zacz�??? si�? budzi�? w ko??cu po wielu miesi�?cach spadków. Mam nadziej�? ??e tzw. rynek byka nied??ugo si�? rozpocznie i zielone s??upki b�?d�? codziennie cieszy�? moje oczy. Moje zdanie jest takie, ??e je??li kto?? jeszcze nie zainteresowa?? si�? tym tematem to za kilka miesi�?cy b�?dzie bardzo tego ??a??owa??. Je??eli nie masz konta na polskiej gie??dzie BitBay i chcia??by?? kupi�? swoje pierwsze kryptowaluty zapraszam do wpisu gdzie opisuj�? t�? gie??d�?. Aby rozbudzi�? wyobra??ni�? o tym jakie mo??liwo??ci niesie za sob�? inwestycja w kryptowaluty koniecznie sprawd?? ten wpis na temat oszcz�?dzania na emerytur�? w Bitcoin.

 

5. Dodatkowa aktywno??�? poza prac�? w sieci. Jaki?? czas temu postanowi??em wst�?pi�? do Wojsk Obrony Terytorialnej i obecnie jestem ju?? po badaniach psychologicznych. Jeszcze tylko komisja lekarska, karta powo??ania i w listopadzie rozpoczynam 16 dniowe szkolenie przygotowawcze. Nie mog�? si�? ju?? doczeka�?. Jak wiadomo o sprawno??�? fizyczn�? te?? trzeba dba�?, a decyzja o wst�?pieniu do WOT bardzo pomog??a mi si�? zmobilizowa�? i pracuj�? równie?? nad tym. Nie da si�? ukry�?, ??e dorobi�? dzi�?ki temu te?? mo??na. Ale wg mnie s??u??ba w takiej formacji to du??o innych plusów. Jedynym moim zmartwieniem jest wada wzroku i bardzo obawiam si�? w??a??nie komisji lekarskiej. Troch�? o tym czyta??em i szanse mam 50/50. Nied??ugo b�?d�? wiedzia??. W przypadku niepowodzenia znajd�? sobie inne dodatkowe zaj�?cie.

 

6. Chwila za??amania. Otó?? musz�? si�? przyzna�?, ??e w pewnej chwili zw�?tpi??em w sens prowadzenia Bloga. Nie jest to ??atwe zaj�?cie i faktycznie aby czytelnik zosta?? z tob�? na d??u??ej trzeba dostarczy�? mu tre??ci ciekawych, warto??ciowych i musz�? by�? dodawane regularnie. Mam nadziej�?, ??e je??li kto?? mia?? lub ma podobne chwile zw�?tpienia co do s??uszno??ci wykonywania tego co sobie wcze??niej za??o??y?? to ten wpis mu w tym pomo??e. Prowadzenie Bloga to co?? wi�?cej ni?? tylko ch�?�? czerpania z tego zysków. Musi by�? takim pami�?tnikiem, motywacj�?, miejscem do którego si�? wraca nie po to aby czerpa�? z tego tylko zyski, ale przede wszystkim inspiracj�? do dalszego dzia??ania. Na zyski przyjdzie czas w przysz??o??ci. Gdy znów ogarnie mnie zw�?tpienie b�?d�? czyta?? ten wpis jako przestrog�? dla samego siebie. 

 

Aby zachowa�? tematyk�? stronki poni??ej zamieszczam potwierdzenie ostatniej wyp??aty z programu  Comperialead. Wpad??o te?? co?? z serwisu TransferGo, o którym pisa??em w tym wpisie.

 

Potwierdzenia

 

 

 

 

 

Nie umiem za??o??y�? sobie z góry cz�?stotliwo??ci pojawiania si�? nowych wpisów tutaj. W moim ??yciu du??o si�? dzieje i nie zamierzam zwalnia�?. Chcia??bym jednak aby co najmniej raz na miesi�?c co?? ciekawego Ci przekaza�? i b�?d�? d�???y?? do takiej systematyczno??ci.

 

esli12


Czytań: 454

Sponsorowana:

Skontaktuj się z nami:

Reklama