Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj mo┼╝esz pozna─ç najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsy┼éamy niechcianego spamu a jedynie dajemy mo┼╝liwo┼Ťci zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w ko┼äcu wolno┼Ť─ç finansow─ů.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...

Jak zarobi─? 400 z?? z Kart─? Kredytow─? Citibank!:

Jak zarobi─? 400 z?? z Kart─? Kredytow─? Citibank!
Tre┼Ť─ç Newsa:

Uwielbiam takie promocje! Je??li tylko pojawia si─? okazja wyci─?gni─?cia paru z??otych od banku to ja tam jestem. W tej promocji warunki jakie nale??y spe??ni─? w celu otrzymaniu bonusu s─? wr─?cz banalne i ka??dy powinien sobie poradzi─? z ich spe??nieniem. Zatem je??li chcesz zyska─? prostym sposobem nawet 400 z?? na swoje wydatki koniecznie zapoznaj si─? z t─? ofert─?.


Jakie s─? warunki aby zarobi─? pieni─?dze?


1. Nale??y by─? nowym klientem Citibanku czyli osob─?, która nie posiada??a ??adnej g??ównej karty kredytowej Citibanku od 1 czerwca 2015 roku (nale??y tutaj podkre??li─?, ??e w przypadku poprzedniej promocji okres ten by?? d??u??szy o 5 miesi─?cy).

 

2. Nale??y mie─? minimum 18 lat, a w przypadku prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej warunkiem jest jej prowadzenie przez okres co najmniej 2 lat (ponownie bank rozszerzy?? tym grup─? potencjalnych klientów gdy?? poprzednio by?? to wiek 21 lat, a przy dzia??alno??ci godpodarczej 25 lat).

 

3. Dochód netto - miniumim 1200 z?? oraz zatrudnienie u obecnego pracodawcy minimum 3 miesi─?ce, a dla dzia??alno??ci gospodarczej miniumim 2500 z??.


Uwaga!


Nale??y wzi─?─? pod uwag─?, ??e ostateczna decyzja co do wydania karty nale??y do banku. Odmowa mo??e nast─?pi─? na przyk??ad z powodu braku zdolno??ci kredytowej.


300 z?? - jak je zarobi─?? Nic prostszego!


Jesli spe??niasz powy??sze warunki to udaj si─? na dedykowan─? stron─? promocji, a nast─?pnie wype??nij krótki formularz zawieraj─?cy twoje dane kontaktowe. W moim przypadku min─???o 4 dni i zadzwoni?? konsultant. Rozmowa nie nale??y do najkrótszych ale trzeba wzi─?─? pod uwag─?, ??e bank udziela nam w pewnien sposób kredytu i b─?dzie pozwala?? na wydawanie pieni─?dzy, które s─? w jego posiadaniu.


Jesli umowa zostanie podpisana, otrzymacie kart─? pozostaje tylko spe??nienie nast─?puj─?cych warunków promocji:


1. Zalogowanie si─? do bankowo??ci internetowej lub mobilnej Citibanku - musimy to zrobi─? w okresie do ko??ca 2 miesi─?ca nast─?puj─?cego po miesi─?cu podpisania umowy. Dla przyk??adu, je??li umowa b─?dzie z dat─? czerwcow─? to zalogowanie musi nast─?pi─? najpó??niej do ko??ca sierpnia. Zatem jak wida─? jest to raczej formalno??─? gdy?? i tak b─?dziesz zmuszony do zalogowania si─? znacznie szybciej (chocia??by po to aby sp??aci─? zad??u??enie na karcie).

 

2. Na spe??nienie drugiego warunku mamy taki sam okres czasu. Konieczne jest dokonanie nie pó??niej ni?? do ko??ca 2 miesi─?ca kalendarzowego nast─?puj─?cego po miesi─?cu zawarcia Umowy o kart─? co najmniej 5 transakcji miesi─?cznie, aby otrzyma─? 300 z?? brutto. ?ü─?cznie musimy zatem wykona─? 10 transakcji. 


Przyk??ad: 

Jesli dat─? zawracia umowy jest czerwiec to po 5 transakcji mo??esz wykona─? w czerwcu i lipcu LUB w lipcu i sierpniu. 

 

Chcesz zarobi─? dodatkowe 100 z???


Aby nasz bonus urós?? do 400 z?? konieczne jest wykonanie p??atno??ci kart─? na ??─?czn─? sum─? 2000 z??. Czas na wykonanie tego kroku jest dok??adnie taki sam jak w poprzednim kroku tj. do ko??ca drugiego miesi─?ca kalendarzowego licz─?c od podpisania umowy. Je??li umowa jest z dat─? czerwcow─? czas na wykonanie obrotu na karcie na min 2000 z?? mamy do ko??ca lipca lub sieprnia. 


Kiedy otrzymasz nagrod─??


Zasielenie naszej karty kredytowej wy??ej wymienionymi kwotami nast─?pi do ko??ca miesi─?ca nast─?puj─?cego po miesi─?cu, w którym spe??nili??my wszystkie warunki. 300 z?? po wykonaniu 10 transakcji na dowoln─? kwot─? (po 5 na miesi─?c), lub 400 z?? je??li uda nam si─? dodatkowo wyda─? 2000 z?? w tym okresie.


Jak─? kart─? wybra─??


Wybierz darmow─? kart─? Citi Simplicity. Brak op??aty za jej wydanie oraz brak op??at za u??ytkowanie. 


 

Je??eli zad??u??enie na karcie b─?dziesz sp??aca─? w tzw. bezodsetkowym terminie (nie pó??niej ni?? 26 dni od otrzymania wyci─?gu z karty) za u??ytkowanie karty nie zap??acisz ani grosza. Podczas rozmowy z konsultantem zostaniesz dok??adnie poinformowany o ewentualnych p??atnych us??ugach (powinna by─? tylko jedna - CitiPhone). Wystarczy nie wyrazi─? na ni─? zgody.


Na czym zarabia bank? Czy jest jaki?? ukryty haczyk?


G??ównym powodem jest próba przyci─?gni─?cia klienta, który by─? mo??e zwi─???e si─? z bankiem na d??u??ej. W moim przypadku z karty b─?d─? korzysta?? gdy?? posiada równie?? atrakcyjne rabaty w niektórych sklepach. Karty kredytowej wcze??niej nie posiada??em, a wybieraj─?c si─? na wakacje b─?dzie mi ona niezb─?dna w celu wypo??yczenia samochodu. Jest to kolejny powód przemawiaj─?cy za pozostawieniem karty i u??ytkowaniem kiedy zajdzie taka potrzeba.

 

Po okresie bezodsetkowym oprocentowanie na karcie jest nast─?puj─?ce - RRSO 10,74% Co to oznacza? Je??eli wasze zad??u??enie na karcie nie zostanie sp??acone w terminie bezodsetkowym bank zarobi na odsetkach. Zapewne wiele osób daje w ten sposób zarobi─? bankowi i jest to kolejny powód tworzenia tego typu promocji. W rzeczywisto??ci, nie przekraczaj─?c i tak d??ugich terminów na sp??at─? ca??─? procedur─? da si─? przej??─? ca??kowicie bez kosztów.


Co dalej po spe??nieniu warunków promocji? Czy kart─? mo??na zamkn─?─??


Nic prostszego! Je??eli z ró??nych powodów nie chcesz jej u??ywa─? istnieje kilka sposobów na wypowiedzenie umowy o kart─? (obowi─?zuje miesi─?czny okres wypowiedzenia). Najwygodniejsz─? opcj─? jest z??o??enie odpowiedniej dyspozycji 

z poziomu bankowo??ci internetowej. Prosz─? tylko pami─?ta─? o wydaniu otrzymanych pieni─?dzy ;)

 

 

Uwaga!

 

Aby zakwalifikowa─? si─? do uzyskania banusu nale??y wype??ni─? formularz na stronie promocji. Je??eli z??o??ysz wniosek z innego miejsca mo??esz nie zakwalifokowa─? si─? do odpowiedniej promocji. 


Oferta dla nowych klientów wa??na do 13.09.2018 r.

 

esli12


Czytań: 735

Sponsorowana:

Skontaktuj si─Ö z nami:

Reklama