Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj mo┼╝esz pozna─ç najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsy┼éamy niechcianego spamu a jedynie dajemy mo┼╝liwo┼Ťci zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w ko┼äcu wolno┼Ť─ç finansow─ů.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...
Najlepsze forum o zarabianiu przez Internet!

Jak zarobi─? 500 - 1500 z?? - poradnik krok po kroku:

Jak zarobi─? 500 - 1500 z?? - poradnik krok po kroku
Tre┼Ť─ç Programu:

 

Zanim zaczniesz zapoznawanie si─? z poni??szym tekstem mam dla ciebie wa??n─? uwag─?. Nie ??piesz si─?! Przeczytaj ca??y poradnik od s??owa do s??owa dwa razy. Nie wykonuj poszczególnych kroków pod wp??ywem emocji, zrób to na spokojnie. Zastanów si─?, a jak czego?? nie rozumiesz to doczytaj. Je??li na nurtuj─?ce ci─? pytanie nie znajdziesz odpowiedzi zapraszam ci─? po pomoc na kontakt@kasaznetu.pl lub na facebooku - ch─?tnie odpowiem. Na ko??cu tego tekstu znajdziesz informacj─?, która wyja??ni ci w jaki sposób móg??by?? mi si─? odwdzi─?czy─? za trud w??o??ony w pisanie tego poradnika. NIE JEST TO OBOWI─?ZEK i podkre??l─? to wyra??nie. Zreszt─? ??wiadczy o tym fakt, ??e poradnik jest ogólnodost─?pny i mo??esz ju?? teraz si─? z nim zapozna─?...

 

Przez pewnien czas (jeszcze nie okre??li??em jaki) poradnik ten b─?dzie dost─?pny zupe??nie za darmo.


Od czego zacz─?─??

 

Aby zarobi─? wspomniane pieni─?dze zaczynamy od rejestracji w programach partnerskich. Mo??esz to zrobi─? poni??ej. Dlaczego dwa? G??ównym programem, w którym dzia??am i go polecam jest Comperialead. Ale program Money2Money równie?? ci si─? przyda i to nawet bardzo. Z czasem na stronie b─?d─? te?? polecane inne programy i na pewno o tym poinformuj─?. Ok zatem do dzie??a.

 

edit!

Doda??em do tego poradnika kolejny program partnerski, w którym warto si─? zarejestrowa─?. Jest to program eBroker. Zdecydowanie przyda ci si─? równie??. Wi─?c rejestrujesz si─? w sumie w trzech programach.

 

Rejestracja jest darmowa i do niczego nie zobowi─?zuje!

 

 

Program partnerski COMPERIALEAD

(aktywacja konta do 48 godzin)

 Program partnerski Money2Money

(aktywacja konta do 5 dni roboczych)

 

 


Program partnerski eBroker

 

 

 

Uwaga! W przypadku programu M2M mo??e pojawi─? si─? problem z akceptacj─? waszego konta. Je??li uda ci si─? aktywowa─? tam konto to super. Ale je??li nie dostaniesz akceptacji to nie przejmuj si─? tym. G??ównie powinno ci zale??e─? na platformie jak─? jest Comperialead. M2M to tylko taki bonusik mo??na zarobi─? tam dodatkowe pieni─?dze. Oprócz tych dwóch s─? inne o czym przekonasz si─? z czasem wi─?c brak akceptacji tam konta nie zamknie ci drogi do zarobienia wspomnianych pieni─?dzy.

 

Krótka instrukcja co wpisywa─? podczas rejestracji:


1. Metoda promocji - w??asna strona (je??li posiadasz), email marketing, inne dzia??ania, inne metody promocji: reklamy google, facebook, znajomi, inne programy partnerskie.

2. Czy posiadasz bazy meilingowe - TAK,

3. Wielko??─? posiadanych baz - wpisz ile chcesz (np. jaki?? przedzia?? 100-200),

4. Czy masz do??wiadczenie w SEO/SM –TAK,

5. Czy masz do??wiadczenie w programach partnerskich? - TAK. W Comperialeadwpisujesz, ??e w Money2Money i eBroker, a w M2M wpisujesz, ??e w Comperialead i eBroker. Dopisz jeszcze na przyk??ad mBank.pl, bankier.pl

6. Adres strony na której chcesz promowa─? - je??li nie posiadasz w??asnej to wpisz http://facebook.com

7. Czy jeste?? zainteresowany promowaniem produktów finansowych - TAK.

8. W m2m trzeba wybra─? z listy rodzaj serwisu www. Wybieramy ten link (stron─?), któr─? wygenerowa?? nam program, z naszym loginem.

 

Krótki wst─?p


Czy p??acisz za swoje konto bankowe? Czy bank pobiera jak─??? op??at─? za prowadzenie rachunku, a nie daj bo??e za wykonanie przelewu czy sprawdzenie salda w bankomacie!? Jestem zdania, ??e w dzisiejszych czasach przy tak du??ej konkurencji jest to niedopuszczalne ??eby bank na nas zarabia??! Logicznie my??l─?c, czy jest to uczciwe ??e bank pobiera dodatkowe op??aty za to, ??e mo??e trzyma─? nasze pieni─?dze, obraca─? nimi itp. a ty ??eby zobaczy─? ile masz pieni─?dzy musisz za to zap??aci─?? Czy bank dba o starych klientów? Zdecydowanie nie! Licz─? si─? tylko ci nowi… Dlaczego wi─?c masz p??aci─? za konto ró??ne op??aty jak u konkurencji mo??esz mie─? prowadzenie konta ca??kowicie za darmo? Mo??liwo??ci p??yn─?ce z programów partnerskich pozwalaj─? nam zarabia─? na bankach, a nie bankom na nas. I w??a??nie w tym miejscu poka??─? ci jak to robi─?.

 

Dlaczego bankom op??aca si─? p??aci─? za polecanie i jak wychodz─? na tym na swoje? Poniewa?? to jeden z najta??szych sposobów na pozyskanie klienta. Z szacunków ekspertów wynika, ??e koszt pozyskania nowego klienta – u??ytkownika rachunku osobistego – to dla banku kwota mi─?dzy 300 a 400 z??. Najdro??szym sposobem pozyskiwania nowych klientów jest kampania reklamowa w ogólnokrajowych mediach elektronicznych. Instytucjom op??aca si─? wi─?c p??aci─? swoim klientom za akwizycj─?, poniewa?? to du??o ta??sze, a przy tym skuteczne. Zw??aszcza, ??e klient polecony przez innego jest zwykle wierniejszy bankowi i wykonuje wi─?cej operacji ni?? klient pozyskany w tradycyjny sposób.

 

Dlaczego nazywa si─? to sposobem na 500 z?? - 1500 z??, a nie np. sposobem na 800 z??? Otó?? dlatego, ??e nie ka??dy zarobi tak─? sam─? kwot─? ze wzgl─?du na ró??ne okoliczno??ci. B─?d─? w tym poradniku stara?? si─? wszystko wyja??ni─?.

 

Zarobek polega na uzyskiwaniu prowizji od banków, parabanków (ale ty wyp??at─? dostaniesz z programu partnerskiego, a nie bezpo??rednio od banku). Prowizj─? otrzymamy za za??o??enie darmowych kont bankowych lub za uzyskiwanie darmowych po??yczek. Je??eli z pewnych powodów nie chcesz bra─? po??yczek lub masz obawy co do ich uzyskania  nie musisz tego robi─?. Na samych kontach bankowych zarobisz co najmniej 500 z??. Nie zniech─?caj si─? od razu i doczytaj poradnik do ko??ca. Wszystkie w─?tpliwo??ci wyja??niam. Uwierz mi, ??e warto!

 

W Comperialead aby?? móg?? generowa─? linki i banery (linki, z których b─?dziesz zak??ada?? konta, bra?? po??yczki) musisz do??─?czy─? do kampanii. Wchodzisz na Narz─?dzia/Linki i np. na Konta osobiste/Nest Bank - klikasz DO?ü─?CZ DO KAMPANII / zaznaczasz link i baner (lub sam link) i nast─?pnie ??ó??ty ,,przycisk" ZG?üO?╣ SI─?. Z do??wiadczenia wiem, ??e na drugi dzie?? zg??oszenie powinno by─? zaakceptowane i b─?dziesz ju?? mia?? mo??liwo??─? generowania linków. Niestety mo??e pojawi─? si─? te?? czasem taki problem, ??e b─?dziecie d??ugo czeka─? na akceptacj─? jakiej?? kampanii. Mo??e to by─? spowodowane zbyt du??─? ilo??ci─? osób ju?? promuj─?cych t─? kampani─? lub szczegó??owymi warunkami jakie musi spe??nia─? partner aby móg?? promowa─? dan─? kampani─? (np. w??asna strona www.). Niektóre z kampanii s─? ogólnodost─?pne i nie trzeba do nich do??─?cza─?.

 

W przypadku programu Money2Money linki dost─?pne s─? od razu po aktywacji konta. Do ??adnej kampanii nie musisz si─? zg??asza─?. Zaczynamy od Comperialead.

 

PRZYK?üAD - zak??adanie konta w NEST Bank


Je??li obraz jest nieczytelny - otwórz go w nowym oknie lub na nowej karcie klikaj─?c prawym przyciskiem myszy.

 

Po zaakceptowaniu przez program waszej kampanii pojawi si─? mo??liwo??─? generowania linków jak na zdj─?ciu poni??ej. Przy ka??dej kampanii znajduje si─? opis warunków do spe??nienia aby wasza prowizja by??a zaliczona i wyp??acona przez bank. Czytaj je dok??adnie!  Nie zawsze wystarczy samo podpisanie umowy o konto. Czasami konieczne b─?dzie wykonanie okre??lonych akcji jak na przyk??ad wykonanie transakcji kart─? wydan─? do konta czy zalogowanie do bankowo??ci internetowej.

 

 Je??li obraz jest nieczytelny - otwórz go w nowym oknie lub na nowej karcie klikaj─?c prawym przyciskiem myszy.


Dok??adnie w ten sam sposób post─?puj w przypadku innych banków czy po??yczek pozabankowych! Po ka??dej poprawnie wykonanej akcji nasz wniosek powinien pojawi─? si─? w Statystyki/Wnioski.

 

Niektóre kampanie mog─? zosta─? wstrzymane i nie b─?dziesz móg?? na tym produkcie zarobi─?. Ale te?? spokojnie jak zosta??a wstrzymana to mo??e i zosta─? wznowiona. A dodatkowo mog─? pojawi─? si─? jakie?? ca??kiem nowe, których wcze??niej nie by??o. Jak ju?? nauczycie si─? porusza─? po ca??ym panelu w programie to polecam sobie wej??─? w ka??d─? zak??adk─? i zobaczy─? co tam jest i jakie produkty mo??na promowa─?. Ja si─? na przyk??ad pozytywnie zaskoczy??em tym, ??e mia??em zmienia─? dostawc─? Internetu na UPC i okaza??o si─?, ??e UPC by??o w produktach dost─?pnych do promowania na Comperialeadi mog─? zgarn─?─? za za??o??enie neta jeszcze dodatkowo 100 z??. Dlatego warto si─? zapozna─? ze wszystkim. Mo??e jest tam co?? z czego korzystacie lub b─?dziecie korzysta─? i da si─? dodatkowo na tym zarobi─??

 

Je??eli chodzi o wysoko??─? prowizji to zdecydowanie polecam zak??ada─? konta bankowe z linków polecaj─?cych w programie Comperialead natomiast po??yczki (ich wi─?kszo??─?) w programie Money2Money. Zach─?cam do samodzielnego porównywania ofert pomi─?dzy dwoma programami i wybieranie tych korzystniejszych dla nas (z wy??sz─? prowizj─?). 

 

Przydatne informacje


Wygenerowane linki warto wkleja─? do tzw. „czystej przegl─?darki” – z wyczyszczon─? histori─? przegl─?dania i plikami cookies. Mo??e si─? zdarzy─?, ??e twój wniosek nie b─?dzie poprawnie zliczony je??li tego nie zrobisz.

 

Mo??esz poprosi─? o za??o??enie konta kogokolwiek. Mój brat np. poprosi?? rodziców - dla nich zak??ada?? konta ze swojego polecenia. Dla przyk??adu za??o??y?? dla nich tylko po jednym koncie w banku NEST - 140 z?? zarobione. Za??o??y?? je równie?? na siebie bo nie mia?? tam konta - kolejne 70 z??. I tak, tylko z jednego banku, tylko w ma??ym rodzinnym gronie zarobi?? 210 z??. Z pozosta??ymi bankami mo??esz post─?powa─? tak samo. Mo??liwo??ci s─? nieograniczone (znajomi, rodzina itp.). Ale tutaj te?? kolejna rada. Dla przyk??adu zak??adasz na siebie konto w NEST Bank na swoim komputerze. I je??li b─?dziesz chcia?? z tego samego komputera za??o??y─? konto np. na rodzica to najlepiej je??li b─?dzie to zrobione z innego adresu IP. Je??li twój Internet ma zmienne IP to pó?? biedy, roz??─?czasz Internet i masz nowe IP, czysta przegl─?darka i zak??adasz drugie konto. Ale je??li nie masz zmiennego IP to jest na to prosty sposób. Za??ó?? wtedy konto z Internetu z twojego telefonu lub tabletu (wi─?kszo??─? teraz chyba ma). W Internecie z telefonu (transmisja danych) wystarczy w??─?czy─? i wy??─?czy─? tryb samolotowy - po ka??dym roz??─?czeniu i po??─?czeniu masz nowe IP. Mo??esz te?? np. zrobi─? to w pracy, u s─?siada czy gdzie tam chcesz byle nie z tego samego adresu IP.

 

Co po wyp??aceniu prowizji? Czy musz─? u??ytkowa─? te konta?

 

Nic nie musisz! Je??li konto spe??nia twoje oczekiwania mo??esz je sobie zostawi─? i korzysta─? z niego. Je??li nie chcesz go u??ytkowa─? konto bez ??adnych konsekwencji mo??esz zamkn─?─?. Jak to zrobi─?? W sieci ??atwo mo??na znale??─? instrukcje zamykania kont w poszczególnych bankach. W zdecydowanej wi─?kszo??─? mo??na to zrobi─? z poziomu bankowo??ci internetowej.

 

Do tej pory by??o wy??─?cznie o kontach bankowych. Otó?? w programach partnerskich s─? równie?? oferowane inne produkty np.  po??yczki w tzw. parabankch (inaczej te?? chwilówki), na których te?? nie??le da si─? zarobi─?. Tak szczerze mówi─?c pierwsze pieni─?dze w tym systemie zarobi??em w??a??nie na po??yczkach krótkoterminowych. Mo??esz zatrzyma─? si─? tylko na kontach bankowych, ale ja bra??em chwilówki wsz─?dzie gdzie si─? da??o.Uwa??am, ??e nie trzeba si─? tego ba─?. Kto?? mi nawet kiedy?? powiedzia??, ??e dzi─?ki temu mo??na zbudowa─? sobie fajn─? histori─? kredytow─?, która mo??e kiedy?? przyda─? ci si─? np. jak b─?dziesz si─? stara?? o kredyt hipoteczny. Naprawd─? ??adne prowizje tutaj wpadaj─?. Na pewno gdzie?? ju?? s??ysza??e??, ??e ludzie bardzo si─? zad??u??aj─? w tego typu instytucjach np. Provident, ??e p??ac─? wysokie koszty po??yczek, op??at przygotowawczych itp. My??l─?, ??e jest to prawd─? ale je??li zrobisz to umiej─?tnie przy mojej pomocy to nie poniesiesz ??adnych kosztów lub ten koszt b─?dzie minimalny, taki który zrekompensuje ci wysoko??─? otrzymanej prowizji. Wiem to doskonale, bo tak jak mówi??em testowa??em to wszystko na sobie. Wa??ne jest ??eby szuka─? takich po??yczek gdzie pierwsza jest za darmo (bez ??adnych ukrytych op??at, 0 %) lub takie, które maj─? jak─??? drobn─? op??at─?, ale w porównaniu do prowizji jak─? zgarniesz jest ona na bardzo akceptowalnym poziomie i warto j─? ponie??─?.

 

Co do wysoko??ci prowizji musisz sprawdzi─? je sobie sam. Jest tego zbyt wiele i mog─? si─? zmienia─?. W ka??dym programie partnerskim jest dok??adny opis kampanii, warunków i mo??liwej do uzyskania prowizji.

Przyk??ady wysoko??ci prowizji na pocz─?tek lipca 2018 w programie Comperialead:

- Konto Freemium T Mobile Us??ugi Bankowe – 70 z??

- Millennium Bank konto 360 stopni – 70 + 30 z??

- Szybka po??yczka w Vivus.pl (Pierwsza po??yczka) – 140 z??

- Wonga - Po??yczka online – 100 z??

 

Wa??ne porady!


Warto do tego celu za??o??y─? sobie osobny adresemail oraz kupi─? jaki?? inny starter (numer telefonu). Unikniemy dzi─?ki temu pó??niejszego spamu. Je??li nie masz takiej mo??liwo??ci to dzi─?ki nowym przepisom o ochronie danych osobowych do ka??dej takiej instytucji wystarczy napisa─? pro??b─? o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i nikt ju?? do was nie zadzwoni ani nie napisze.

 

Poni??szy opis i przyk??ad zawiera warunki i prowizje, które obowi─?zywa??y jak bra??em po??yczki na siebie ju?? jaki?? czas temu wi─?c mog??o si─? co?? w tych kwestiach zmieni─?. Pami─?taj, ??e to tylko przyk??ady.

 

Wi─?kszo??─? po??yczek mo??e by─? udzielona tylko osobom powy??ej 21 lat. To jest co?? czego nie przeskoczysz. Oczywi??cie rada taka sama jak przy kontach - mo??esz poprosi─? np. rodziców - starszego brata, siostr─? itp. Po??yczki nie s─? te?? obowi─?zkowe. Mo??esz ca??kowicie z nich zrezygnowa─? i skupi─? si─? tylko na kontach bankowych. Ja nie odpu??ci??em i bra??em co si─? da??o - bo mog??em no i chcia??em troch─? wi─?cej zarobi─?. Ale nawet je??li nie uko??czy??e?? 21 lat to sprawd?? te wszystkie po??yczki, regulaminy - nie prowadzi??em rejestru które firmy tak maj─? bo mnie to akurat nie dotyczy??o.

 

Na co musisz uwa??a─?? Taki Ferratum Bank oferowa?? pierwsz─? po??yczk─? dla nowego klienta za 0 % tzn. bierzesz 100 z?? na 5 dni, dostajesz 100 z?? na konto i na drugi dzie?? oddajesz 100 z??. Zgarnia??o si─? za to 50 z?? prowizji. Proste prawda? Jak wcze??niej wspomnia??em mo??esz wzi─?─? po??yczk─? jak jeste?? nowym klientem. Ferratum Bank pod swoim szyldem ma bodaj??e 10 stron/firm/podfirm (zwa?? jak zwa??), gdzie oferuje po??yczki. Je??li dostaniesz te 100 z?? w Ferratum Bank i nast─?pnie z??o??ysz wniosek o po??yczk─? w jakim?? innym parabanku, który b─?dzie w??asno??ci─? Ferratum Bank nie b─?dziesz ju?? dla niego nowym klientem. Dlatego zawsze przed wys??aniem wniosku dok??adnie sprawdzajcie koszty po??yczki. Zaraz po rejestracji je??li jeste?? ju?? w ich bazie to poka??e ci to i jak zobaczysz, ??e koszty po??yczki wzros??y lub dostaniesz informacj─?, ??e ju?? jeste?? klientem po prostu odpu??─? t─? po??yczk─?, nie wysy??aj wniosku, s─? inne. Proponuj─? zaczyna─? od sk??adania wniosków/ubiegania si─? o te po??yczki, które maj─? najwy??sz─? prowizj─?.

 

Jak bierzecie po??yczk─? bierzcie zawsze najmniejsz─? kwot─? np. 100 z?? na 5 dni. Dlaczego 5 dni, a nie 1 dzie?? bo czasem si─? tak da? Poniewa?? je??eli chodzio koszt po??yczki to ju?? ??adna ró??nica. Pierwsza po??yczka i tak b─?dzie za darmo - nie wa??ne czy ustawisz sp??at─? na 1 dzie?? czy 20 dni. Masz wtedy wi─?cej czasu na jej sp??at─? np. w przypadku awarii twojego banku. Lepiej mie─? zapas.

 

Wszystko sobie zapisuj! Stwórz sobie tabel─?, zapisuj loginy, has??a, kwoty po??yczki, na ile po??yczy??e??, termin sp??aty itp. Nie bierz wszystkiego na raz! ??eby si─? nie pogubi─?. Ja stosowa??em tak─? zasad─?, ??e bra??em dwie po??yczki, na drugi dzie?? sp??aca??em i bra??em kolejne dwie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie bra─? wi─?ksz─? ilo??─? po??yczek na raz.

 

Po??yczki w M2M i Comperialead (a tak??e innych programach) si─? powielaj─? czyli s─? dost─?pne w obu programachale stosowane s─? ró??ne wysoko??ci prowizji. Sprawd?? to sobie i zobacz gdzie jest wy??sza prowizja. Np. M2M dawa?? w przypadku po??yczki w Wonga 90 z?? prowizji, a Comperialead 100 z?? wi─?c t─? po??yczk─?bra??em w Comperialead. Ale zach─?cam do samodzielnego sprawdzania aktualnych stawek - mo??e co?? si─? zmieni??o?

 

Nie zawsze dostaniesz po??yczk─?! W moim przypadku zosta??o mi udzielonych mniej wi─?cej 70% po??yczek, a30 % to odmowy udzielenia. Dlaczego? Przyczyn mo??e by─? wiele. Takie banki maj─? mo??liwo??─? sprawdzania twojej zdolno??ci kredytowej w biurach informacji kredytowych itp. Je??li co?? im si─? nie spodoba mog─? odmówi─? jak w ka??dym banku. Mo??na w necie poczyta─? jak dzia??aj─? takie firmy, co sprawdzaj─?, co mo??e by─? przyczyn─? nie udzielenia po??yczki. W zwi─?zku z tym, ??e musz─? ci─? sprawdzi─? potrzebuj─? czasem wielu danych (pracodawca itp.) Nie bójcie si─? tego. Jak w ka??dym banku, ??eby?? móg?? dosta─? po??yczk─? trzeba poda─? swoje dane, inaczej si─? nie da. Pomy??l sam, czy ty po??yczy??by?? pieni─?dze kompletnie anonimowej osobie? To dzia??a na takiej samej zasadzie. Otrzymasz kilka telefonównp. ??eby potwierdzi─? dane (nie mo??esz podawa─? zmy??lonego numer telefonu). Uwa??am, ??e takie rozmowys─? warte tych prowizji. Nie bój si─? tego! Zawsze podawaj prawdziwe dane i informacje, tutaj nie da si─? oszukiwa─?.

 

Zarówno M2M jak i Comperialead oferuj─? du??o po??yczek (sami zobaczycie ile ich tam jest). Sprawd??cie ka??d─? i wybierzcie tylko te darmowe lub z bardzo nisk─? op??at─?. Musisz sam sobie to sprawdzi─? - mo??e pojawi??a si─? jaka?? nowa, jest darmowa i ma du??─? prowizj─??

 

Jak ju?? wcze??niej wspomina??em w M2M linki dost─?pne s─? od razu po akceptacji konta. Mo??na je znale??─? w Narz─?dzia/Linki/Po??yczki pozabankowe oraz Kredyty gotówkowe. Kopiujemy link i wklejamy do czystej przegl─?darki. Po poprawnie z??o??onym wniosku powinno nam wy??wietli─? to na stronie g??ównej (liczba wniosków z bie??─?cego miesi─?ca). Ale uwaga! Nie zawsze wniosek pojawi si─? od razu.  Czasem po godzinie, czasem na drugi dzie??. Raz nie pojawi?? mi si─? w ogóle ale jak sobie podliczy??em to i tak mi go rozliczyli. Je??li b─?dziesz stosowa?? zasad─? czystej przegl─?darki nie powinno by─? problemów ze zliczaniem wniosków. W Comperialead to samo, chocia?? tutaj wnioski pojawia??y si─? bardzo szybko.

 

W M2M mo??na na bie??─?co sprawdza─? sobie stawki i warunki w tabeli prowizji dost─?pnej w panelu tj. Rozliczenia/Tabela prowizji. W Comperialead kwoty prowizji i warunki jakie trzeba spe??nia─?s─? od razu widoczne z poziomu generowania linków w konkretnej kampanii. W przypadku Comperialead wszystkie z??o??one wnioski wraz z wysoko??ci─? potencjalnej prowizji mo??na ??atwo przejrze─? w panelu klienta tj. Statystyki/Wnioski. W M2M nie jest tak przejrzy??cie i tam poka??e wam tylko ilo??─? wniosków Dodatkowe szczegó??y w M2M s─? dost─?pne w Statystyki/Statystyki szczegó??owe. Jak wniosek b─?dzie rozliczony to pojawi si─? wtedy suma do wyp??aty. Z do??wiadczenia wiem, ??e M2M troch─? szybciej od Comperialead rozlicza wnioski. Ale zarówno w obu przypadkach trzeba si─? uzbroi─? w cierpliwo??─?. Kasy nie wyp??acisz na drugi dzie??! W zasadach obu tych programów mo??na poczyta─? w jakich terminach rozliczane s─? wnioski, kiedy realizowane s─? wyp??aty itp. Poczytaj sobie w wolnej chwili. W praktyce czasem wyjdzie te?? inaczej. Np. po??yczk─?, któr─? wzi─???em w Kredito24 Comperialead rozliczy?? mi w terminie zapisanym w ich zasadach. A je??eli chodzi o po??yczk─? w Vivus spó??nili si─? o miesi─?c - ale wa??ne ??e rozliczyli.

 

Mam nadziej─? ??e informacje zawarte tutaj b─?d─? dla ciebie pomocne i uda ci si─? zarobi─? pewn─? sum─? pieni─?dzy. Na pierwszy rzut oka po wykonaniu powy??szych kroków najwi─?ksz─? korzy??ci─? dla ciebie jest zarobek. Ale ja uwa??am, ??e jest co?? zdecydowanie lepszego - wiedza pokazuj─?ca ci w jaki sposób funkcjonuj─? programy partnerskie. Ju?? wiesz, ??e je??li kolega b─?dzie chcia?? za??o??y─? konto bankowe warto podes??a─? mu swój link polecaj─?cy - ty zarobisz, kolega dowie si─? o koncie bez op??at, a cz─?sto nawet b─?dzie si─? to ??─?czy??o z jak─??? fajn─? promocj─?.

 

Na koniec jeszcze raz zach─?c─? ci─? do systematycznego przegl─?dania pojawiaj─?cych si─? kampanii. Po jakim?? czasie mo??e pojawi─? si─? co?? co ci─? zainteresuje i b─?dzie warte polecenia sobie lub znajomemu. Zapraszam ci─? równie?? do zapoznania si─? z innymi programami opisanymi na tej stronie, a tak??e uczenia si─? metod zarobku przy ich pomocy na inne sposoby gdy?? ide─? programów partnerskich jest polecanie produktów nie tylko sobie i znajomym. Najwa??niejsze to nauczy─? si─? dociera─? z ofert─? do wi─?kszego grona osób.

 

Na wst─?pie do tego poradnika wspomnia??em, ??e b─?dziesz mia?? okazj─? mi za to w pewien sposób podzi─?kowa─?. Nie wymagam tego od ciebie, ale nie ukrywam, ??e by??aby to dla mnie ogromna motywacja do uzupe??niania tej strony o kolejne warte uwagi metody na zarobienie pieni─?dzy w sieci. Otó?? je??li uwa??asz, ??e zas??uguj─? na "wynagrodzenie" to poni??ej znajduje si─? baner, z którego je??li za??o??ysz konto w banku NEST to ja otrzymam prowizj─? z programu. Je??li zdecydujesz si─? pomniejszy─? swoje ewentualne wynagrodzenie o skromne 70 z?? (aktualnie obowi─?zuj─?ca prowizja od tego banku) zmotywujesz mnie tym do dalszego dzia??ania jeszcze bardziej. Zapewne zapozna??e?? si─? ju?? albo wkrótce zapoznasz z oferowanymi produktami w programach oraz obowi─?zuj─?cymi tam prowizjami. My??l─? ??e szybko zauwa??ysz,??e 70 z?? (które wyp??aci mi program - nie ty) to bardzo skromne wynagrodzenie za trud w??o??ony w ten poradnik. Na facebooku za taki poradnik (no mo??e nie do ko??ca taki tylko o wiele skromniejszy), musia??by?? "zap??aci─?" za??o??eniem 4-6 kont bankowych. I o tak─? ilo??─? prowizji zarobi??by?? mniej ni?? teraz.


 

Wysokich zarobków!Chcesz potwierdzenia moich s??ów? Zapraszam ci─? do zestawienia zarobków z programów partnerskich.

 

esli12
Jak zarobi─? 500 - 1500 z?? - poradnik krok po krokuCzytań: 1393

Sponsorowana:

Skontaktuj si─Ö z nami:

Reklama