Witaj na naszej stronie Kaza Z netu .Tutaj możesz poznać najlepsze techniki zarabiania w internecie. Nie rozsyłamy niechcianego spamu a jedynie dajemy możliwości zarobku. poznawaj najlepsze techniki zarabiania w internecie i uzyskaj w końcu wolność finansową.
informacjaNie dajemy gwarancji zarobienia poprzez serwis kasaznetu.pl, po więcej informacji odsyłamy ...tutaj...
Najlepsze forum o zarabianiu przez Internet!

Zar??b ??atwo 47 - 109 z?? z serwisem TransferGo:

Zar??b ??atwo 47 - 109 z?? z serwisem TransferGo
Treść Programu:

 

Na mojej stronie czas od czasu b?d? umieszcza?? równie?? takie sposoby jak ten poni??ej. Swego czasu za podobn? akcj? w innym serwisie uda??o mi si? kiedy?? zarobi? ok 450 z?? ale to tylko dzi?ki temu ??e posiada??em kilka starterów (numerów). Ale to by??o kiedy?? i tutaj si? nie da a?? tyle zarobi? wi?c do rzeczy.

 

Kojarzysz stron? transferGo? S??u??y ona do tanich p??atno??ci zagranicznych. Bardzo cz?sto u??ytkowana przez Polaków przekazuj?cych pieni?dze np. z i do Wielkiej Brytanii. Zanim dowiedzia??em si? o tym sposobie z us??ug strony ju?? korzysta??em i nigdy nie by??o ??adnych problemów. Mam brata w Anglii wi?c sposób przetestowa??em i polecam!

 

Jak mo??na na tym zarobi??

 

Otó?? obecnie serwis prowadzi fajn? akcj? promocyjn? i na zach?t? podaruje ci 10 funtów (ok 48 z??) za wykonanie pierwszego przelewu na co najmniej 150 funtów (ok 770 z??). Przelew rzecz jasna b?dzie zagraniczny wi?c musisz zna? kogo??, kto takie konto zagraniczne posiada. W dzisiejszych czasach nie powinno by? z tym problemu gdy?? chyba ka??dy ma jakiego?? znajomego lub kogo?? z rodziny przebywaj?cego za granic?. 

 

Dlaczego serwis daje za co?? takiego pieni?dze? Otó?? jest to bardzo dobra metoda na przyci?gni?cie klienta. Tak samo jak jest z kontami bankowymi. Gwarantuj? ci, ??e je??li twój znajomy przebywaj?cy za granic? nie korzysta?? wcze??niej z transferGo po wykonaniu tej akcji na pewno zostanie z serwisem na d??u??ej. Przelewy s? na prawd? mega tanie!

 

Krok po kroku wygl?da to nast?puj?co:


1. Rejestrujesz si? z tego linku lub poni??ej. Klikamy zielony przycisk Zarejestruj si?. Jest to bardzo wa??ne! Je??eli zarejestrujesz si? bezpo??rednio ze strony nie otrzymasz premii 10 funtów!

 

 

Podczas rozpoczynania rejestracji powiniene?? ujrze? komunikat z informacj?, ??e podarowa??em ci 10 funtów.

 

 

 

2. Uzupe??nij dane w twoim profilu. Podajesz imi?, nazwisko, adres itp. Na tym etapie polecam ci od razu zweryfikowa? sobie koto. Bez tego i tak nie uda ci si? wyp??aci? otrzymanej nagrody. Ja wysy??a??em prawo jazdy. Opcji weryfikacji jest kilka. Prawo jazdy, dowód osobisty, paszport lub poprzez e-bankowo???. Niestety nie ma tam raczej polskich banków. Bardziej mo??e przyda? si? do weryfikacji twojemu znajememu zagranic?. Moja znajoma bez problemu zweryfikowa??a w ten sposób konto w Anglii.

 

W celu bezproblemowego przeprowadzenia ca??ej akcji musisz zweryfikowa? zarówno to??samo??? jak i adres. Powino to wygl?da? tak:

 

Dzi?ki weryfikacji to??samo??ci jako bonus otrzymasz te?? kody promocyjne na dwa darmowe przelewy. Jeden za weryfikacj? to??samo??ci, a drugi za adres. Zaoszcz?dzisz te?? na czasie bo przelew mo??e by? natychmiastowy i zarobisz troszk? wi?cej bo odpadn? koszty przelewu.

 

Serwis poprzez weryfikacj? zabezpiecza si? przed zak??adaniem wielu kont w celu wy??udzenia prowizji. 

 

3. Wykonujemy przelew. Kwot? jak? musisz przela? to co najmniej 770 z?? (lekki zapas bior?c pod uwag? kwestie ró??nic w kursie walut). Op??at? ustawiasz standardow? (1,99 z??) ??eby ponie??? jak najmniejsze koszty przelewu. Je??li ustawisz op??at? wy??sz? (9,99 z??) to wszystko przejdzie du??o szybciej ale kilka z??otych mniej zarobisz. Je??li ci si? nie ??pieszy i mo??esz poczeka? 3 dni daj najta??sz? op??at?. Je??li zewryfikowa??e?? wcze??niej konto i posiadasz ju?? kod promocyny dzi?ki niemu mo??esz dokona? przelewu natychmiastowego i darmowego! Po wykorzystaniu kodów promocyjnych, aby w dalszym ci?gu zarabia? pozostan? ci opcje p??atnych przelewów co i tak jest op??acalne.


4. Wprowadzasz dane odbiorcy oraz numer konta (twojego znajomego za granic?).

 

5. Dokonujesz p??atno??ci kart? p??atnicz?/kredytow? lub przelewem internetowym. Ja pu??ci??em kart? kredytow? bo sobie nie dawno wyrobi??em. Nie musia??em mie? nawet pieni?dzy na koncie.

 

6. Gdy twój znajomy otrzyma ju?? pieni?dze, na koncie w serwisie powinno pojawi? si? 10 funtów (jest to bonus za to ??e wykona??e?? swój pierwszy przelew w serwisie). Jak konto jest zweryfikowane mo??esz ju?? zleci? pierwsz? wyp??at?.

 

7. Zapraszasz znajomego do rejestracji (tego, któremu wys??a??e?? pieni?dze na konto) - wysy??asz mu swój link do rejestracji. Znajomy zak??ada konto po to aby równie?? otrzyma? 10 funtów (jako nowy klient, który wykona transakcj? na minimum 150 funtów).

 

8. Znajomy po otrzymaniu pieni?dzy od was na swoje konto bankowe od razu dokonuje przelewu zwrotnego z wcze??niej za??o??onego konta w serwisie transferGo wskazuj?c wasze konto bankowe w Polsce.


Uwaga! Kwestia weryfikacji dotyczy równie?? znajomego. Bez tego ca??a akcja b?dzie ??rednio op??acalna, a dzi?ki weryfikacji znajomy równie?? otrzyma kody promocyjne do darmowych przelewów. Dzi?ki temu gdy konta s? zweryfikowane ca??? akcj? mo??na przeprowadzi? w ciagu godziny. Pieni?dze zd???? obróci? tam i z powrotem.

 

I teraz najwa??niejsze ??eby wyj??c na tym na plus! Poka??? ci to na przyk??adzie z konkretnego jednego dnia. 

 

Wysy??asz 760 z??, a znajomy otrzymuje 154,52 GBP na konto bankowe.

 

Znajomy musi ci odes??a? dok??adnie to co otrzyma?? tj. 154,52 GBP + 10 GBP ??cznie odsy??a ci 164,52 GBP

 

Gdy kasa do ciebie wróci znajomemu od razu nalicza 10 GBP w serwisie transferGo po czym zleca wyp??at? na swoje konto bankowe. Jak pieni?dze dojd? mu na konto wychodzi na zero.

 

Ty na konto otrzymujesz oko??o 775 z??

 

Naliczy ci te?? 10 GBP w serwisie za to, ??e twój zaproszony znajomy wykona?? swój pierwszy przelew na min. 150 funtów.

 

Po wyp??aceniu tego na konto twój zysk wynosi: 10 funtów za wykonanie pierwszego przelewu, 10 funtów za to, ??e znajomy wykona?? pierwszy przelew i ok 15 z??, które wróci??o do ciebie w przelewie.

 

Znajomy jest na zero, a ty masz zarobione ok 109 z??. Oczywi??cie je??li chcesz mo??ecie si? jako?? dogada?, ??eby odes??a?? ci troch? mniej pieni?dzy, ??eby chocia?? niewielk? kwot? by?? na plus. 

 

9. Zlecasz wyp??at?. Przelew otrzymasz w ci?giu 3-5 dni roboczych. 

 

Podsumowanie

 

Ryzyka nie ponosisz ??adnego gdy?? nie wysy??asz pieni?dzy komu?? nieznajomemu i masz pewno???, ??e wróc? do ciebie. Je??li masz w?tpliwo??ci na stronie transferGo po zarejestrowaniu znajduje si? zak??adka ,,Zapro?? i zarabiaj 10 funtów” wi?c to ??adna ??ciema. W zak??adce tej znajduje si? twój link do rejestracji (taki jak w punkcie 1 – kliknij poka?? mój link), który musisz wys??a? znajomemu.

 

A jak dalej dzi?ki temu zarabia??

 

Dok??adnie tak jak jest to opisane powy??ej z innymi znajomymi za granic?. Ró??nica b?dzie polega??a na tym, ??e nie dostaniesz ju?? 10 funtów za wykonanie twojego pierwszego przelewu.

 

Poka??? ci to na przyk??adzie znajomego w Niemczech.

 

Zapraszasz nowego znajomego.

 

Wysy??asz mu 713 z??.

 

Jak masz jeszcze kod promocyjny to znajomy otrzyma 163.60 EUR i pieni?dze dotr? w pó?? godziny.

 

Jak nie posiadasz ju?? kodu to znajomy otrzyma 163,14 EUR je??li wybierzesz najta??sz? op??at? za przelew. Pieni?dze dojd? wtedy na drugi dzie??.

 

Znajomy odsy??a ci 174,14 EUR (1 EUR wi?cej gdy?? 10 GBP = ok 11 EUR) z u??yciem kodu promocyjnego (ma go bo musia?? zrobi? weryfikacj?).

 

Jak pieni?dze dojd? do ciebie znajomemu naliczy 10 funtów (tj. ok 11 EUR). Zleca wyp??at? na swoje konto bankowe i wychodzi na zero.

 

Tobie na konto wp??ywa 747,60 z?? czyli ju?? jeste?? na plusie 34,60 z??.

 

Jednocze??nie jak otrzymasz t? kwot? na konto w serwisie naliczy ci 10 funtów i wyp??acasz.

 

Zarabiasz dzi?ki temu 34,60 z?? + 48 z?? (10 funtów). ??cznie 82,60 z??.

 

Z tego co zauwa??y??em lepiej wychodz? przeliczniki do Niemiec ni?? do Anglii. Wysy??aj?c pieni?dze do znajomego do Niemiec zarabiamy wi?cej ni?? do znajomego w Anglii.

 

Nie sprawdza??am i nie liczy??em jak wygl?da to do innych krajów. Polecam ci to sprawdzi? je??li masz znajomych w innych krajach.

 

Uwaga!


Nie kombinuj, nie próbuj zak??ada? lewych kont, nie zlecaj wyp??at na te same konta bankowe. To i tak nie przejdzie. W regulaminie promocji jest, ??e je??li tylko wykryj? tago typu dzia??ania mog? nie wyp??aci? ci pieni?dzy otrzymanych z bonusu. Pami?taj, ??e chytry traci dwa razy.

 

Takie promocje nie trwaj? wiecznie wi?c korzysta? póki p??ac?!


Powodzenia!


Aktualizacja 19.07.2018 r. 


POTWIERDZENIA WYP?ATPi?knie p??ac?! Czekam na kolejne przelewy. 


Kolejny przelew..


 

esli12Zar??b ??atwo 47 - 109 z?? z serwisem TransferGoCzytań: 744

Sponsorowana:

Skontaktuj się z nami:

Reklama